Legislatie in domeniul medical

Acte normative privind legislația care reglementează exercitarea profesiei de medic precum și organizarea și functionarea Colegiului Medicilor.

Ordin de ministru

MOF 258/30.03.2020 - ORDIN pentru completarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.301/2007

ORDIN pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

Ordinul nr. 398/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

Ordinul nr. 500/2020 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

Ordinul nr. 502/417/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Ordinul nr. 1010/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

Anexele nr. 1 ș i 2 la Ordinul ministrului să nă tă ții nr. 1.010/2020 privind modificarea ș i completarea Ordinului ministrului să nă tă ții ș i familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ın̂ ființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, din 03.06.2020

Ordinul nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

Ordinul nr. 1395/830/2020 pentru modiicarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigură ri de Să nă tate nr. 15/2018/1.311/2017

Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Ordinul-nr-868-2011-privind-aprobarea-modelului-unic-al-biletului-de-trimitere-pentru-investigatii-paraclinice-utilizat-in-sistemul-asigurarilor-sociale-de-sanatate-si-a-instructiunilor-privind-utiliz

Ordinul nr. 1760/2020 privind modiicarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ıniint ̂ ̦area, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

Ordin 1819 si anexa la ordin

Ordin MS-CNAS 1818-1111 (mod. Norme OUG 158-2005)_MO 993-27.10.2020

Ordinul nr. 1822/1105/2020 pentru punerea ın̂ aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modiicarea ș i completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri ın̂ domeniul sănătății publice ın̂ situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor mă suri cu privire la acordarea concediilor medicale

Ordinul nr. 1844/1119/2020 pentru modiicarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare ın̂ anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale ın̂ cadrulsistemuluideasigurărisocialedesănătatepentruanii2018-2019

Ordinul nr. 2231/1213/2020 privind modiicarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea ın̂ aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 180/2020 pentru modiicarea ș i completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri ın̂ domeniul sănătății publice ın̂ situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor mă suri cu privire la acordarea concediilor medicale În vigoare de la 01 ianuarie 2021

Ordinul nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea,organizareașifuncționareacentrelordevaccinareım̂potriva COVID-19 În vigoare de la 24 decembrie 2020

Legi

LEGEA Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Legea 46/2003 privind drepturile pacientului

Legea nr. 359/2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri ın̂ domeniul sănătății publice ın̂ situații de risc epidemiologic și biologic

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 - Consolidarea din data de 21 noiembrie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29 ianuarie 2003

Legea nr. 95/2006 privind reforma ın̂ domeniul sănătății - Consolidarea din data de 14 octombrie 2020 are la bază republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 28 august 2015

Legea nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte alate ın̂ diicultate din Româ nia În vigoare de la 11 ianuarie 2021

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale În vigoare de la 27 iunie 2002

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 În vigoare de la 18 mai 2020

Decizii

Decizie privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare.

Decizia nr. 14/2018 privind întocmirea și emiterea certificatului profesional curent

Hotărâri

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare

Ordonanțe

Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Ordonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile ș i indemnizațiile de asigură ri sociale de sănătate din 05.01.2018

Ordonanța de urgență nr. 197/2020 privind unele mă suri ın̂ domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

ORDONANTA DE URGENTA Nr.226 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

Ordonanța de urgență nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor ın̂ care se desfășoară activități conexe actului medical În vigoare de la 21 iunie 2008

Ordonanta urgenta 12/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Informari legislative

Normele metodologice de organizare şi desfăşurare a programelor de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, din 11.03.2020

Protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2, din 26.03.2020

Normă din 31/07/2007 Versiune actualizata la data de 01/09/2009 privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară

Instructiunea-privind-utilizarea-si-modul-de-completare-a-biletului-de-trimitere-pentru-investigatii-paraclinice-utilizat-in-sistemul-asigurarilor-sociale-de-sanatate-din-31052011

Norma metodologică privind ın̂ iințarea, organizarea ș i funcționarea cabinetelor medicale din 26.02.2003

Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)

Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus

Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2, din 27.11.2020 În vigoare de la 03 decembrie 2020 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1167 din 03 decembrie 2020. Formă aplicabilă la 03 decembrie 2020.

Instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a certiicatelor de concediu medical, din 01.07.2020 În vigoare de la 02 iulie 2020

Normele privind autorizarea, organizarea ș i funcționarea centrelor de vaccinareım̂potrivaCOVID-19,din21.12.2020 În vigoare de la 24 decembrie 2020