Decizia nr. 14/2018 privind întocmirea și emiterea certificatului profesional curent

Decizia nr. 14/2018 privind întocmirea și emiterea certificatului profesional curent

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 01 aprilie 2019

În temeiul art. 414 alin. (1) lit. c) și art. 439 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Normelor privind întocmirea, emiterea și utilizarea dovezilor de onorabilitate și moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentiști și ale farmaciștilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2006,
Consiliul național al Colegiului Medicilor din România d e c i d e::

Art. 1.
Certificatul profesional curent este documentul eliberat la cererea medicului ori la cererea autorității competente omoloage dintr-un alt stat și cuprinde datele personale relevante cu privire la onorabilitatea, moralitate și competența cu care își poate exercita profesia medicul care deține sau a deținut în trecut calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România (C.M.R.).

Art. 2.
(1) La nivelul Colegiului Medicilor din România se înființează Registrul unic al certificatelor profesionale curente.
(2) Certificatul profesional curent este eliberat de Colegiul Medicilor din România, prin colegiul teritorial al C.M.R. al cărui membru este sau a fost medicul, datele fiind valabile pentru perioada în care medicul este sau a fost înscris în colegiul respectiv.
(3) În cazul în care medicul a fost membru al C.M.R. în două sau mai multe colegii teritoriale, acesta va obține câte un certificat profesional curent de la fiecare din aceste colegii.

Art. 3.
Întocmirea și emiterea certificatului profesional curent se fac cu respectarea Normelor privind întocmirea, emiterea și utilizarea dovezilor de onorabilitate și moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentiști și ale farmaciștilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2006.

Art. 4. (1) În vederea eliberării certificatului profesional curent la solicitarea medicului titular, acesta depune la colegiul teritorial competent în acest sens următoarele documente:
a) cerere-tip, conform anexei nr. 1 la prezenta decizie;
b) dovada identității (copia certificată "conform cu originalul" a actului de identitate/a pașaportului);
c) dovada achitării taxei în contul colegiului teritorial care eliberează documentul, cuantumul fiind stabilit la nivelul fiecărui colegiu teritorial prin decizie a Consiliului.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise și prin servicii poștale sau de curierat, precum și prin mijloace electronice cu semnătură digitală.
(3) Datele necesare în vederea eliberării certificatului profesional curent vor fi verificate și introduse în sistemul informatic național de colegiul teritorial, care va proceda la eliberarea lui, conform prezentei decizii.
(4) Certificatul profesional curent nu poate fi emis decât prin intermediul sistemului informatic național, conform alin. (3).
(5) Documentul va fi emis în maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete.

Art. 5. (1) Certificatul profesional curent va cuprinde informațiile prevăzute în anexa nr. 2 și va fi emis conform anexei nr. 3 la prezenta decizie.
(2) Certificatul profesional curent va fi tipărit față/verso.
(3) Certificatul profesional curent este valabil pe o durată de 3 luni de la data emiterii.
(4) Certificatul profesional curent se redactează în limba română, iar atunci când este emis în vederea exercitării profesiei în afara granițelor României sau la solicitarea autorităților competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene, dintr-un stat aparținând Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană, se redactează și în una dintre limbile de circulație din Uniunea Europeană.

Art. 6. În cazul unei înțelegeri prealabile cu autoritatea competentă omoloagă dintr-un stat membru UE, dintr-un stat aparținând Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană, certificatul profesional curent poate fi emis și în format electronic, cu semnătură electronică.

Art. 7.Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 8. (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2019.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 19/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziții legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, precum și Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2014 privind eliberarea adeverinței ce atestă că titularul nu deține calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 19 iunie 2014.Președintele Colegiului Medicilor din România,
Gheorghe Borcean

București, 29 iunie 2018.
Nr. 14.


Decizia nr. 14/2018 si anexele (în vigoare de la 01 aprilie 2019)
Cerere adeverinta certificat profesional curent