Financiar

Cotizatia de memmbru CMR
 

Decizia nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România

În temeiul art. 431 şi 464 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. 1.

Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru în valoare de 50 de lei."
Articolul a fost modificat prin Decizia nr.22/2016 a CN al CMR și va intra în vigoare de la 01.02.2017

Art. 2.

Prin excepţie de la prevederile art. 1, medicii rezidenţi, medicii stagiari, precum şi medicii care au dobândit dreptul de liberă practică, dar care nu desfăşoară încă activitate medicală, sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în valoare de 5 lei pe lună.

Art. 3.

Medicii pensionari care nu mai exercită activităţi medicale şi doresc să îşi păstreze calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România plătesc lunar o cotizaţie în cuantum de 5 lei.

Art. 4.

Sunt scutiţi de plata cotizaţiei:

a) medicii care au solicitat suspendarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România, pe durata suspendării;

b) medicii cărora li s-a aplicat sancţiunea de suspendare a calităţii de membru, pe perioada suspendării;

c) medicii care au statutul de veteran de război;

d) medicii deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5.

Medicii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care au solicitat şi au obţinut, în condiţiile legii, calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România, sunt obligaţi la plata cotizaţiei în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

Art. 6.

Medicii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre

aceste state, care prestează temporar servicii medicale pe teritoriul României, sunt exceptaţi de la obligaţia de plată a cotizaţiei.

Art. 7.

Cotizaţia se plăteşte lunar, până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Pentru cotizaţiile plătite ulterior acestei date se datorează penalităţile prevăzute de lege.

Art. 8.

La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 12/2005 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 mai 2005.

Art. 9.

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2008.

În conformitate cu Decizia nr. 22/16.12.2016 a Consiliului Național al CMR, publicată în Monitorul Oficial nr. 1063/ 29.12.2016, începând cu data de 01.02.2017, membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru.
 
Începând cu data de 08.03.2017, taxa de înscriere în Colegiul Medicilor este de 50 lei, în conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 4/ 2017.
 

Decizia nr. 2 din 28.03.2019

pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România

În temeiul art. 439 lit. i) și art. 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. I. -

Decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 15 mai 2008 se modifică după cum urmează:

- Articolul 2 va avea următorul cuprins:
“Art. 2. -
Prin excepție de la prevederile art. 1, medicii care nu desfășoară activitate medicală sunt obligați la plata unei cotizații în valoare de 5 lei pe lună.”

Art. II. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data de 1 mai 2019.


 

Modalitati de plata
1. Contabilitate - card (POS),- numerar
2. Prin virament bancar (internet banking) in unul din conturile de mai jos:
Banca Transilvania: RO87BTRL00501205L35005XX
BCR: RO92RNCB0032046479150001

Important!
La plata prin virament bancar se va specifica numele medicului si lunile achitate.
3. Prin retinere pe statul de plata de la angajator.