Politica de Confidențialitate

Ultima actualizare: 25.09.2023

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.
Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare „R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

1.CINE SUNTEM NOI ?

Colegiul Medicilor Bihor (în continuare ”Noi” sau ”Colegiul”) se organizează şi funcţionează ca organizaţie profesională județeană a medicilor, fiind o instituţie de interes public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.
Colegiul Medicilor Bihor, apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea și independența profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligațiilor ce le revin, față de pacient și de sănătatea publică.
Între Colegiul Medicilor Bihor și Colegiul Medicilor din România, există raporturi de autonomie funcțională, organizatorică și financiară, stabilite conform dispozițiilor legii și Statutului CMR. Colegiile judetene nu pot funcționa în afara Colegiului Medicilor din România. Ca autoritate publică şi profesională, Colegiul Medicilor din România realizează atribuţiile prevăzute de lege şi de statutul său în 6 domenii principale de activitate: *profesional-ştiinţific şi învăţământ; *etic şi deontologic; *jurisdicţie profesională şi litigii; *avizări-acreditări; *economico-social; *administrativ şi organizatoric.

Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului social: localitatea Oradea, str. Mărășești nr. 19, cod 410505, județul Bihor.
Adresă de e-mail: office@cmbihor.ro sau compliance@cmbihor.ro.
Nr. de tel.: +40.259.434.317, Fax: +40.259.468045

2.CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Colegiul, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate - candidați care aplică pentru posturile disponibile, angajați, medici care profesează în județul BIHOR, reprezentanți ai partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Colegiul și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:
- prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
- colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; - adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
- exacte și actualizate în termen;
- păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
- prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA ?

În contextul angajării de personal, pentru încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, prelucrăm următoarele tipuri de date: date de identitate din C.I./pașaport (nume, prenume, data și anul nașterii, C.N.P., serie și număr C.I./pașaport, sexul, cetățenia, adresă de domiciliu), date de contact (adresa de e-mail, număr de telefon), date din acte de stare civilă, date privind formarea profesională (ex.: diplome, studii, date din CV etc.), date privind situația familială sau medicală (ex.: cazuri de deces în familie pentru acordarea beneficiilor oferite conform legii, prelucrări ale concediilor medicale etc.)

În scopul completării Formularului de contact (Secțiunea ”Contact”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de E-mail, nr. de telefon, orice alte date lăsate la inițiativa persoanei vizate la sub-secțiunea ”Mesaj”.

În scopul procesării Cererii de avizare anuală a certificatului de membru (secțiunea ”Avizări - Acreditări” – ”Certificatul de membru” – ”Formulare”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, inițiala tatălui, CNP, data nașterii, serie și nr. act de identitate, localitate naștere, nume anterior, adresă de domiciliu, cod poștal, număr de telefon fix/mobil, adresă de e-mail, CUI medic, profesie/specialitate, semnătură.

În scopul procesării Cererii de prelungire a activității – în cazul medicilor pensionari (secțiunea ”Avizări - Acreditări” – ”Certificatul de membru” – ”Formulare”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, grad profesional/specialitate, data nașterii, locul de muncă, semnătura.

În scopul procesării Cererii de avizare a Cabinetului medical (secțiunea ”Avizări - Acreditări” – ”Certificatul de membru” – ”Formulare”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, CUI medic, date despre domiciliul complet, specialitate, adresă cabinet medical, semnătură.

În scopul procesării Cererii de transfer a medicului dintr-un colegiu teritorial în altul - (secțiunea ”Avizări - Acreditări” – ”Certificatul de membru” – ”Formulare”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, inițiala tatălui, nume anterior, CNP, date din cartea de identitate (serie, nr.), adresă de domiciliu, cod poștal, adresă de corespondență, număr de telefon fix/mobil, adresă de e-mail, semnătură, date din certificatul de membru al CMR.

În scopul procesării Cererii de eliberare a certificatului profesional curent sau adeverință concurs (secțiunea ”Avizări - Acreditări” – ”Certificatul de membru” – ”Formulare”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, date despre actul de identitate (serie, nr.), CNP, Destinatarul (instituția pentru care se solicită certificatul profesional curent), adresa completă, calitatea de membru al CMP, nr. telefon, adresă de E-mail, semnătura.

În scopul procesării Cererii de solicitare a cotizației minime (secțiunea ”Avizări - Acreditări” – ”Certificatul de membru” – ”Formulare”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, profesie/specialitate, CUI Medic, nr. telefon, domiciliu complet, semnătura.

În scopul procesării Formularului de înscriere în Colegiul Medicilor Bihor (secțiunea ”Avizări - Acreditări” – ”Certificatul de membru” – ”Formulare”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, inițiala tatălui, CNP, data nașterii, serie și nr. act de identitate, nume anterior, cod parafă, date despre pregătirea profesională/specialitate, adresă de domiciliu, adresă de corespondență, număr de telefon fix/mobil, adresă de e-mail, semnătură.

În scopul procesării Cererii de acreditare a furnizorilor de EMC (secțiunea ”EMC” – ”Anexe”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, grad profesional și specialitate – persoană de contact desemnată de Colegiu, număr de telefon/fax, adresă de e-mail, semnătură, cod de parafă.

În scopul procesării Cererii de includere în Nomenclatorul editurilor de carte medicală agreate de CMR (secțiunea ”EMC” – ”Anexe”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: date despre prorietarul editurii (nume, prenume, titlu profesional/specialitate, nr. telefon/fax, adresă de e-mail), date despre persoana de contact desemnată de editură (nume, prenume, titlu profesional/specialitate, nr. telefon/fax, adresă de e-mail).

În scopul procesării Fișei Publicației pentru includerea în Nomenclatorul publicațiilor medicale agreate de CMR (secțiunea ”EMC” – ”Anexe”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume redactor – șef și secretar de redacție, adresă serviciu, nr. telefon/fax/mobil, adresă e-mail, cont bancar, persoană de legătură cu CMR (nume, prenume, adresă serviciu, nr. telefon/fax/mobil, adresă e-mail), date despre prorietarul editurii (nume, prenume, titlu, nr. telefon/fax, adresă de e-mail), date despre persoana de contact desemnată de editură (grad profesional, specialitate, nume, prenume, număr de telefon/fax, adresă de e-mail), date despre membrii Consiliului științific care acordă gir cărților medicale pubșlicate (nume, prenume, grad profesional, titlu științific), semnătură.

În scopul procesării Cererii de creditare a formelor de EMC (secțiunea ”EMC” – ”Anexe”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: coordonator de program CMR (nume, prenume, grad profesional și specialitate), persoană de contact desemnată de furnizorul acreditat (nume, prenume, grad profesional și specialitate), număr de telefon/fax, adresă de e-mail, semnătură, cod de parafă.

În scopul procesării Cererii – tip de prezentare a unui program de EMC (secțiunea ”EMC” – ”Anexe”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: semnătură, cod de parafă.

Pentru înscrierea la cursurile on-line organizate de Colegiu (secțiunea ”EMC” – ”Manifestări științifice” – ”Curs Online”) de pe website-ul Colegiului www.cmbihor.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume prenume, CNP, CUIM, adresa de e-mail, telefon.

Suplimentar, se pot contacta reprezentanții Colegiului în mod direct - prin telefon mobil, Fax, Whatsapp sau prin E-mail, accesând numerele de telefon sau adresele de E-mail indicate pe pagina principală a website-ului www.cmbihor.ro.

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii, inclusiv organizarea de cursuri, conferințe și alte evenimente de formare profesională în domeniul medical sau activități în legătură cu aceasta, și a contractelor de donație/sponsorizare/mecenat în care Colegiul are calitatea de Beneficiar - prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de E-mail, nr. de telefon.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

Nu vă utilizam datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicari de tip marketing (precum Newsletter-uri).

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:
- pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin prin prisma legislației privind organizarea și exercitarea profesiei de medic, dar și prin prisma celorlalte dispoziții legale aplicabile (ex. legislația muncii, legislația fiscală etc.);
- încheierii și executării diferitelor contracte;
- în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, etc.);
- în scopul intereselor legitime urmărite de Colegiu (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Colegiului în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase, etc.).

5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:
Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Colegiului în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Colegiului care ne oferă servicii de găzduire web (S.C. Petra Design S.R.L. prin Claus Web S.R.L.), de dezvoltare website (S.C. Petra Design S.R.L.), mentenanță website (S.C. Petra Design S.R.L.), marketing online și comunicare de marketing.
• Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

Datele cu caracter personal prelucrate de Colegiu nu sunt transferate de către acesta (direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi) în afara României sau Spațiului Economic European.

7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM ?

Colegiul implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.
Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:
- Dreptul de acces. Aveți dreptul să solicitați confirmarea dacă procesăm oricare dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Dacă este cazul, puteți avea acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și la anumite informații referitoare la modul în care acestea sunt procesate. În unele cazuri, ne puteți cere să vă furnizăm o copie electronică a informațiilor dumneavoastră;
- Dreptul de rectificare. Dacă puteți demonstra că informațiile cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dumneavoastră nu sunt corecte, puteți solicita actualizarea sau corectarea acestor informații;
- Dreptul la ștergere. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să vi se șteargă datele cu caracter personal. Puteți face o astfel de solicitare în orice moment, iar Colegiul va evalua îndeplinirea cererii dumneavoastră, însă acest drept se supune oricăror drepturi sau obligații legale potrivit cărora poate fi necesar să păstrăm datele. Pentru situațiile în care, conform legii, stabilim că solicitarea dumneavoastră de a vi se șterge informațiile cu caracter personal trebuie să fie respectată, vom îndeplini acest lucru fără întârzieri nejustificate;
- Dreptul la restricționarea prelucrării;
- Dreptul la portabilitate;
- Dreptul la opoziție a prelucrării. În măsura în care procesarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți, de asemenea, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei procesări realizate pe baza consimțământului acordat înaintea primirii retragerii respective;
- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
- Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin telefon (la nr. +40.259.434317) sau E-mail la adresele: office@cmbihor.ro sau compliance@cmbihor.ro, prin poștă sau curier la adresa: Oradea, str. Mărășești, nr.19, județul Bihor, România.